Giới thiệu
...
Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Định (theo Quyết định số 865/QĐ-UBND) ngày 18/3/2022).Theo đó, đối tượng tham gia Cuộc thi gồm: học sinh, sinh viên, thanh niên (trong độ tuổi: Sinh từ năm 1987 đến năm 2008) hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Định (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN CHO THANH NIÊN NĂM 2022" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 18/03/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Định

...
THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN CHO THANH NIÊN NĂM 2022

Ngày 11/05/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh ban hành Thể lệ số 470/TL-BTC về Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022"

...
Phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022”

Phát động và hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022”

...
HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN CHO THANH NIÊN NĂM 2022" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022" trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hướng dẫn